תפילה בעת בכי התינוק הנימול

"ואני תפילתי לך ה' עת רצון אלוקים ברוב חסדיך ענני באמת ישעך"
יהי רצון מלפניך ה´ אלוקינו ואלוקי אבותינו שנהיה אנחנו ובני ביתנו בריאים וחזקים בפרנסה והצלחה ושלום וכל טוב. לעבדך באמת ובשמחה.
ותכלל תפילתי עם בכיית הילד, ויקוים בי הפסוק: "שמע ה´ תחינתי, ה´ תפילתי יקח", וכן "ישמח לב מבקשי ה'" וברכני נא בברכה הכתובה בתורתך: "יברכך ה' וישמרך, יאר ה' פניו אליך ויחונך, ישא ה' פני אליך וישם לך שלום, ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם".
ומלא ה´כל משאלות לבנו לחיים טובים ולשלום. ותמהר לגאול את עמך ישראל גאולה שלמה בחסד וברחמים ותגלה את מלך המשיח ותמליך אותו על עמך ישראל ועל כל העולם כולו. אנא ה´ אל תשיבנו ריקם מלפניך, "הראנו ה' חסדך וישעך תתן לנו", "לישועתך קיוויתי ה´".
יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך ה´ צורי וגואלי.